RECULL DE TERMES DE SOFTCATALÀ
 

Versió del Recull: 3.0
Darrera actualització: 11/09/2002
Índex
 
1.    Introducció
2.    Copyright
3.    Abreviacions
4.    Termes
5.    Annex - Les tecles de l'ordinador


 

1. Introducció 

Aquest és un recull de termes informàtics en anglès junt amb la seva corresponent traducció al català elaborat i actualitzat de manera continuada per Softcatalà. Aquests termes s'han extret dels textos originals en anglès dels diferents programes que Softcatalà ha traduït fins ara, o que s'estan traduint.

Publicant aquest recull, Softcatalà vol posar la seva experiència i coneixements a l'abast de tothom que vulgui escriure programes en català, traduir-los d'altres llengües, o simplement d'aquells a qui els hi serveix com a eina de consulta. Si en aquest recull no trobeu el terme que cerqueu, us recomanem consultar el CERCATERM del TERMCAT.

Softcatalà ha comptat amb el suport del Centre de Terminologia TERMCAT al qual està especialment agraït, entitat que s'encarrega de revisar el contingut del Recull de termes i suggerir els canvis que considera oportuns, fruit de l'acord de col·laboració que hi ha entre aquestes dues entitats des de juny de 1999.

Si teniu comentaris o suggeriments sobre el Recull de termes feu-los arribar a Softcatalà.

L'equip de Softcatalà

2. Copyright

Aquest document és (c)1998-2002 Softcatalà. Es permet l'ús, distribució, i/o modificació d'aquest document d'acord amb Llicència GNU per a documentació lliure versió 1.1 o superior publicada per la Free Software Foundation; amb les seccions invariables "introducció", "copyright" i sense cap secció de text de portada.

3. Abreviacions

 
abrev. abreviatura
adj adjectiu
ex. exemple
f substantiu femení
f pl substantiu femení plural
loc locució
loc adv locució adverbial
m substantiu masculí
m i f substantiu masculí i femení
m pl substantiu masculí plural
sbl símbol
sin. sinònim
sin. compl. sinònim complementari
veg. vegeu
v intr verb intransitiu
v pron verb pronominal
v tr verb transitiu

4. Termes


3D shading - m ombreig en 3D
auto configure - f configuració automàtica
abort, to 1 - v tr avortar
abort, to 2 - v tr abandonar
aborted - adj avortat -ada
about - loc quant a
accelerator - f drecera
accept, to - v tr acceptar
access - m accés
accessing, while - loc en accedir a
account - m compte
accrued interest - m interès acumulat
action - f acció
activate, to - v tr activar
add, to - v tr afegir
additional information - f informació addicional
address - f adreça
address book - f llibreta d'adreces
advanced - adj avançat -ada
advisor - f guia
again - loc tornar a..., loc ...de nou, loc ...una altra vegada
alert 1 - m avís
alert 2 - interj atenció
alert, to - v tr avisar
algorithm - m algorisme
alias - m àlies
alias name - m nom d'àlies
align, to - v tr alinear
alignment - f alineació
allocate, to - v tr assignar
allocation - f assignació
allow, to - v tr permetre
allowed - adj permès -a
alternate - adj alternatiu -iva
alternate, to - v tr alternar
always 1 - adv sempre
always on top 2 - loc sempre visible
analyzer - m analitzador
analyzing - loc s'està analitzant
animated - adj animat -ada
anchor - f àncora
anchor, to - v tr ancorar
animation - f animació
announcement - m avís
annoying - adj molest -a
anonymous - adj anònim -a
antialiasing - m antidentat
anyway - adv igualment
appear, to 1 - v intr aparèixer
appear, to 2 - v intr semblar
appearance - f aparença
applet - f miniaplicació
application - f aplicació
apply, to - v tr aplicar
approximate - adj aproximat -ada
archive - m arxiu Fitxer que conté un o més fitxers empaquetats.
archive, to - v tr arxivar
archiver - m arxivador
archiving - m arxivament
argument - m argument
ARJ - m ARJ (nom propi, no es tradueix)
arrange, to - v tr organitzar
arrangement - f disposició
array - f matriu
arrowhead - m extrem de la fletxa
arrow key - f tecla de desplaçament, f tecla de cursor
ascending - adj ascendent
ask every time - loc pregunta-ho sempre
ask me - loc pregunta'm..., loc pregunta-m'ho
ask, to - v tr preguntar
aspect ratio - f relació d'aspecte
assembling 1 - loc s'està assemblant
assembling 2 - m assemblatge
asset - m bé (financer)
associated - adj associat -ada
assume, to - v tr assumir
attach, to - v tr adjuntar
attached - adj adjunt -a
attachment - m fitxer adjunt, m annex, f adjunció
attempt, to - v tr intentar
attribute - m atribut
audio - m àudio
audio ripper - m extractor d'àudio
authenticate, to - v tr autenticar
authenticated - adj autenticat -ada
authentication - f autenticació
authorization - f autorització
autosaving - m desament automàtic
autodetection - f detecció automàtica
auto-load - f càrrega automàtica
automatic configuration - f configuració automàtica
autoscroll - m desplaçament automàtic
available - adj disponible
average - f mitjana
back - adv endarrere
backend, back end - m rerefons, m segon pla en execució, f execució secundària
background - m segon pla, m fons
backslash - f barra inversa
backtrack - v intr tornar endarrere
backup - f còpia de seguretat
balance, to - v tr equilibrar
bad - adj incorrecte
bad read - f lectura errònia
bandwidth - f amplada de banda
bar - f barra
batch - adj massiu -iva, desatès -esa
batch file - m fitxer de lot
baud - m baud
begins with - loc comença per
benchmark - f test de referència
big switch - m commutador gran
bind, to - v tr vincular
binding 1 - loc en vincular
binding 2 - f vinculació
bit - m bit (veg. byte)
bitmap - m mapa de bits
bits per second - m pl bits per segon, abrev. bitps (veg. bytes per second)
blank - adj buit, buida, - loc en blanc
blank page - f pàgina buida
blend, to - v tr barrejar
blink, blinking - m parpelleig
block 1 - m bloc
block, to 2 - v tr blocar
blocking - adj blocat -ada
blur, to - v tr difuminar
board - f targeta
body - m cos
bold - f negreta
bond - m bo (financer)
Bookmarks - f, pl (llista d') adreces d'interès
boot - f arrencada
bootloader - m carregador de l'arrencada
border - f vora, m contorn
bottom 1 - adj inferior
bottom 2 - f part inferior (de la finestra)
bound - m límit
box 1 - m quadre
box 2 - f bústia
box 3 - f màquina ex. Linux box
bracket - m claudàtor
break, to 1- v tr interrompre
break 2- f pausa
break 3- m salt
brief - adj abreujat -ada
bring up, to - v tr mostrar
broadcast - f difusió
broken - adj interromput -da
browse for home page - loc vés a la pàgina inicial
browse to 1 - loc vés a
browse, to 2 - v intr navegar
browser - m explorador, m navegador
browsing - f navegació
buffer - f memòria intermèdia
bug - m error, m error de programació
build - m muntatge
built-in - adj integrat -ada
bullet - m pic
bulleted list - m llista de pics
bus - m bus
busy - adj ocupat -ada
button - m botó
buy, to - v tr comprar
byte - m byte, sbl B (veg. bit), m octet
bytes per second - m pl bytes per segon, abrev. Bps (veg. bits per second)
cache - f memòria cau
call, to - v tr cridar
callback - f crida de retorn
cancel, to - v tr cancel·lar    sin. compl., v tr anul·lar
cancelled - adj cancel·lat -ada, adj anul·lat -ada
capability - f capacitat, aptitud
capital - f majúscula
capitalized words - f, pl paraules en majúscula
card - f targeta
cascade - loc en cascada
case sensitive - loc distingeix entre majúscules i minúscules
CAST - m  CAST (nom propi, no es tradueix)
catch, to - v tr capturar
catcher - m capturador
category - f categoria
cause - m motiu
cause, to - v tr provocar, v tr causar
cell - f cel·la
center - adj centrat -ada
certificate - m certificat
certificate revocation list - f llista de revocació de certificats
chain - f cadena
change, to - v tr canviar
character - m caràcter
character set, charset - m joc de caràcters
chart - m diagrama
chat- m xat
cheat - loc fer trampes
check now - loc comprova-ho ara
check, to 1 - v tr comprovar
check, to 2 - v tr revisar  Quan fa referència a l'ortografia.
check, to 3 - v tr activar (un quadre de verificació)
checkbox, check box - m quadre de verificació
checking 1 - loc s'està comprovant
checking 2 - loc s'està revisant  Quan fa referència a l'ortografia.
checksum - f suma de verificació
chip - m xip
chipset - m joc de xips
choice - f opció
choose all - v tr tria-ho tot
choose all - v tr tria-ho tot
choose file... - loc tria un fitxer...
choose folder... - loc tria una carpeta...
choose image... - loc tria una imatge...
choose, to - v tr triar
chosen - adj triat -ada
chunk - m fragment
classification - f classificació
clear, to 1 - v tr buidar, v tr esborrar, v tr netejar, v tr suprimir
click, to - v tr fer (un) clic
clipart - m fitxer d'imatges
clipboard - m porta-retalls
close, to - v tr tancar
closest - adj el/la més proper/a
COBOL;- m COBOL (sigla de "llenguatge comú orientat als negocis")
code - m codi
collapse, to - v tr reduir
collect, to - v tr recollir
collecting - loc s'està recollint
colordepth, color depth- f profunditat de color
colorscheme, color scheme- f combinació de colors
combined - adj combinat -ada
combo box - m quadre combinat
command - f ordre
comment - m comentari
commit - f confirmació
Communicator - Communicator (nom propi, no es tradueix)
Communicator/Navigator - m Communicator/Navegador
compact, to - v tr compactar
completed - adj acabat -ada
component bar - f barra d'elements
component - m element
compose message - loc redacta un missatge
compose, to - v tr redactar
Composer - m Redactor nom propi.
composition - f redacció
compress, to - v tr empaquetar, v tr comprimir
compression - f compressió
compression ratio - f ràtio de compressió
compute, to 1 - v tr calcular  Determinar (un valor numèric) per un procés matemàtic.
compute, to 2 - v tr computar  1) Avaluar indirectament (una quantitat, espai de temps), per
            mitjà del càlcul de certes dades. 2) Tractar (dades) amb un computador.
computer - m ordinador
Conference - m  Conference (nom propi, no es tradueix)
config, configuration - f configuració
connect, to - v tr connectar
connection - f connexió
console - f consola
contact, to - v intr contactar
contact sheet- m full de contactes
contacting 1 - loc s'està contactant
contacting 2 - loc per contactar
contain, to - v tr contenir
content - m contingut
content length - f longitud del contingut
context sensitive help - f ajuda contextual
continent - m continent (una part del món)
continue, to - v intr continuar
convert, to - v tr convertir
cookie - f galeta
copy - f còpia
copy, to - v tr copiar
copyright - m copyright
correct - adj correcte -a
corrupt - adj corrupte -a
corrupted - adj corromput -uda
corruption - f corrupció
count, to - v tr comptar
counter - m comptador
country - m país
coupon - m cupó (financer)
crash 1 m accident, trencament
crash 2 f fallada
crash, to v tr trencar
CRC (cyclical redundancy check) - f CRC
create, to - v tr crear
creation - f creació
credit - m crèdit
crop, to - v tr escapçar
cryptographic - adj criptogràfic -a
currency - f moneda
current - adj actual
current page - f pàgina actual
current version - f versió actual
currently unknown - loc actualment desconegut -uda
cursor - m cursor
custom - adj personalitzat -ada
customization, customisation - f personalització
customize toolbar - loc personalitza la barra d'eines
customize, to - v tr personalitzar
cut, to - v tr retallar
cylinder - m cilindre
damaged - adj malmès -esa
dangerous - adj perillós -osa
dash - m traç
data - f pl dades
data source - f font de dades
database - f base de dades
date - f data
day - m dia
days ago - loc fa # dies
deadlock - m interbloqueig
deamon - m dimoni
debug - f depuració
debugger - m depurador
decode, to - v tr descodificar
decrease, to - v tr reduir
decrypt, to - v tr desxifrar
decryption - m desxifratge
default - loc per defecte, adj predeterminat-ada
delay - m retard
delayed - adj retardat -ada
delete all - loc suprimeix-ho tot
delete folder - loc suprimeix la carpeta
delete message - loc suprimeix el missatge
delete, to - v tr suprimir
deleting - loc s'està suprimint
deliver, to - v tr lliurar
delivering - m lliurament
denied - adj denegat -ada
dependency - f dependència (veg. package dependencies)
descending - adj descendent
description - f descripció
deselect, to - v tr desseleccionar
desktop - m escriptori
destination - f destinació
detach - v tr separar
developer - m desenvolupador
device - m dispositiu
dial, to - v tr marcar
dialer - m marcador
dial-in - m marcatge d'entrada
dialing - loc s'està marcant
dialog - m diàleg
dialog box - m quadre de diàleg
dial-up / dialup - m marcatge directe
different - adj diferent
Diffie-Hellman - f Diffie-Hellman (nom propi, no es tradueix)
dim, to - v tr atenuar
directory - m directori
disable, to - v tr inhabilitar
discard, to - v tr descartar
disclaimer - m descàrrec
disconnect, to - v tr desconnectar
discussion - f discussió
discussion group - m grup de discussió
disk cache - f memòria cau de disc
disk space - m espai de disc
display 1 - f pantalla
display 2 - f visualització
display, to - v tr mostrar, v tr visualitzar
displayer - m visualitzador
distribution - f distribució
dither - f trama
dithering - m tramatge
do not accept - loc no ho acceptis
dock, to - v tr amarrar
docking - m amarratge
document location (URL) - f ubicació del document (URL)
Document: Done - Document: fet
domain - m domini
domestic - adj local
done - adj fet
DOS - m, sigla DOS
dot - m punt
double size - f mida doble
download - f baixada
download,to - v tr baixar
draft - m esborrany
drag, to - v tr arrossegar
drag and drop - loc arrossegar i deixar anar
DrakX - DrakX (nom propi, no es tradueix)
drive - f unitat
driver - m controlador, programa de control
drop, to 1 - v tr deixar anar
drop, to 2 - v tr perdre
drop-out - f pèrdua d'informació
dumb terminal - m terminal passiu
dummy - m babau
dutch - m holandès
edge - f aresta, f vora
edit control - m control d'edició
edit, to - v tr editar
editbox - m quadre d'edició
effect - m efecte
eject - f expulsió
eject, to - v tr expulsar
elapsed - adj transcorregut -uda
e-mail - m correu electrònic
e-mail address - f adreça electrònica
embed, to - v tr incrustar
embedded - adj incrustat -ada
embedding - f incrustació
emboss - m relleu
emboss, to - loc gravar en relleu, m efecte de relleu
emphasized - adj destacada (referit al tipus de lletra)
empty - adj buit, buida
empty, to - v tr buidar
emptying - loc s'està buidant
enable, to - v tr habilitar
enabled - adj habilitat -ada
encapsulation f encapsulament
encoding - f codificació
encountered - adj trobat -ada
encrypt, to - v tr xifrar
encrypted - adj xifrat -ada
encryption - m xifratge
enlarge, to - v tr ampliar
enqueue - loc envia a la cua
enter, to - v tr introduir
entry 1 - f entrada
entry 2 - m registre
environment variable - f variable d'entorn
equalizer - m equalitzador
erase, to - v tr esborrar, v tr suprimir
error - m error
escape, to 1 v intr escapar, sortir
escape, to 2 v tr interrompre
escaped char m caràcter alterat
evaluation copy - f còpia d'avaluació
event - f incidència
every time - adv sempre
exit, to - v intr sortir
expand, to - v tr desempaquetar, v tr descomprimir
expand, to - v tr expandir
expected - adj esperat -ada
expiration - m venciment
expire, to - v intr vèncer
export, to - v tr exportar
extension - f extensió
extract, to - v tr extreure
extraction - f extracció
face value m valor nominal
fadeout, to - v tr esvair
fail, to - v tr fallar, v tr fallir (veg. failed to...)
failed to... - loc és impossible de...
fallback 1 - m sistema alternatiu
fallback 2 - adj alternatiu-va
falloff - m descens
FAQ - f pl PMF (veg. Frequently Asked Questions)
faster - adj més ràpid -a
fastest - adj el/la més ràpid/a
fastforward - m avanç ràpid
feature - f característica
fetch, to - v tr recollir
fewer 1 - adv menys
fewer 2 - adj pocs
field - m camp
file - m fitxer
file, to - v tr arxivar
file handle - m identificador del fitxer
filename - m nom de fitxer
filespec - m especificació de fitxer
filesystem - m sistema de fitxers
fill, to - v tr emplenar
filter - m filtre
find - f recerca
find, to - v tr buscar, v tr trobar
finding 1 - loc s'està buscant
finding 2 - m descobriment
finger - m buscausuaris
finish , to - v tr finalitzar
Finnish - m finès
firewall - m tallafoc
fit, to v tr ajustar, v tr adaptar
fix, to - v tr arreglar
fixed - adj fixat -ada
flag - m senyalador
flag, to - v tr senyalar
flagged - adj senyalat -ada
flash memory - f memòria flaix
flip image, to - loc invertir la imatge
float - m coma flotant
flood - f acumulació
floppy (disk) - m disquet
flow - m flux
flowchart- m diagrama de flux
flush, to - v tr buidar
folder - f carpeta
followup - m seguiment
font - f lletra, f font de text, m tipus de lletra, f font
footer - m peu de pàgina
footnote - f nota al peu
force, to - v tr imposar
foreground - m primer pla
fork, to - v pron bifurcar-se (veg. forked process)
forked process - m procés bifurcat
form - m formulari
format - m format
format, to - v tr formatar, loc donar format
formatted - adj formatat -ada
formatting 1 - loc s'està formatant, s'està donant format
formatting 2 - m formatació
fortune - f dita
forward - adv endavant
forward, to 1 - v tr avançar
forward, to 2 - v tr reenviar
forwarded - adj reenviat -ada
forwarding 1 - loc s'està reenviant
forwarding 2 - m reenviament
found - adj trobat -ada
frame 1 - m marc (veg. frame relay)
frame 2 - m segment sonor
frame 3 - m marc (dins una pàgina web)
frame 4 - m fotograma
frame relay - m relé de trama
freeing - loc s'està alliberant
free software - m programari lliure
freeware - m programari gratuït
Frequently Asked Questions - f pl Preguntes més freqüents (veg. FAQ)
fresh, to - v tr actualitzar, v tr refrescar
freshen, to - v tr actualitzar, v tr refrescar
from - des de
full 1 - adj ple, plena
full 2 (pages) - adj (pàgines) senceres
full 3 (size) - adj (mida) màxima
full screen - f pantalla completa
fuzzy - adj borrós-a, adj dubtós-a, adj difús-a
gateway - f passarel·la
geometry - f geometria
get, to - v tr recuperar, v tr aconseguir, v tr rebre  (verb de múltiples significats en funció del context).
GetRight - m GetRight (Nom propi, no es tradueix)
getting - loc en obtenir
GNU General Public License - f Llicència Pública General de GNU
go back - loc vés endarrere
go forward - loc vés endavant
go to - loc vés a, loc aneu a
go, to - v intr anar
greater - adj més gran
grid - f graella
group - m grup
guess - f suposició
guest - m visitant
guide - f guia
gzipped - loc empaquetat amb gzip
hatching - m ombreig
hacker - m i f expert -a informàtic -a
handout - m prospecte
handle, to - v tr gestionar (veg. file handle)
handler, to -1 f gestor (veg. file handle)
handler, to -2 f nansa (veg. file handle)
hanging-up - loc s'està penjant, en penjar
hangup, to, hang-up, to - v tr penjar
hardware - m maquinari, f maquina, f pl màquines
hazardous - adj arriscat -ada
head - m capçal
header - f capçalera
heading - m encapçalament
height - f alçada
help - m ajuda
help topics - f pl temes de l'ajuda
hidden - adj amagat -ada, adj ocult -a
hide, to - v tr amagar, v tr ocultar
hierarchy - f jerarquia
high - adj alt/a
higher - adj el/la més alt/a
highest - adv el (la) més alt -a
highlighted - adj ressaltat -ada
history - m historial
hit, to - v tr prémer
hold down - loc manteniu premuda (una tecla)
hold, to 1 - v tr disposar
hold, to 2 - v tr retenir
holder - m i f posseïdor -a
home - m inici
home directory - m directori de l'usuari
home page - f pàgina inicial
horizontal - adj horitzontal
host - m ordinador central, ordinador principal
hotlist - f llista d'adreces d'interès
hotkey, hot key - f tecla ràpida, drecera
hover, to - v tr mantenir
HOW TO - m COM ES FA
hub - m concentrador
hypertext - m hipertext
I/O - sigla E/S (entrada/sortida)
icon - f icona
iconify - v tr iconitzar
ID - m identificador
idle - adj inactiu -iva
ignore all - loc ignora-ho tot
ignore, to - v tr ignorar
image - f imatge
imagemap - m mapa de la imatge
implement, to - v tr implementar
import, to - v tr importar
improper - adj inadequat -ada
improvement - f millora
inch - f polzada
include, to - v tr incloure
incoming - adj d'entrada
increase, to - v tr augmentar
indent, to - v tr sagnar
info - f informació
information - f informació
initialization - f inicialització
initialize, to - v tr inicialitzar
inline - v tr inserir
inlined - adj inserit -ida
inode - m node d'identificació
input - f entrada
insecure - loc no és segur -a, adj insegur -a
insert, to - v tr inserir
insertion location - f posició d'inserció
insertion point - m punt d'inserció
install, to - v tr instal·lar
installer - m instal·lador
instance- f instància
instantiate - v tr instanciar
instead - loc en comptes de, loc en lloc de
integer - m nombre enter, m enter
integrate, to - v tr integrar
Integrated Services of Digital Network (ISDN) - f xarxa digital de serveis integrats (XDSI)
integration - f integració
interface - f interfície
interlaced - adj entrellaçat -ada
internal - adj intern -a
Internet - f Internet
Internet service provider - m proveïdor d'Internet (veg. ISP)
interpreted language - loc llenguatge interpretat
invalid - loc no és vàlid
invert, to - v tr invertir
IRQ (interrupt request) - f, sigla IRQ
ISDN (Integrated Services of Digital Network) - f, sigla XDSI (xarxa digital de serveis integrats)
ISP - m, sigla ISP (veg. Internet service provider)
issuer - m i f emissor -a
italic - f cursiva
item - m element, m ítem
Java applet - m miniaplicació de Java (veg. applet)
job - f feina
join, to - v pron unir-se
journal, log - m diari (veg. log)
jump, to - v tr saltar
jumper - m pont
keep, to - v tr conservar, mantenir
Kerberos - m  Kerberos (nom propi, no es tradueix)
kernel - m nucli
kerning - m interlletratge
key 1 - f clau
key 2 - f tecla
key revocation list - f llista de revocació de claus
keyboard - m teclat
key-binding - f assignació de tecla
keypair - f parella de claus
keyring - m anell de claus
keystroke - f pulsació de tecla, m tecleig
keyword - f paraula clau
kick - v tr expulsar
Kickstart - m inici ràpid
kilobyte - m quilobyte, m quilooctet, sbl kB
label - f etiqueta
LAN - f, sigla LAN (veg. local area network)
language 1 - m llenguatge, idioma
language 2 - f llengua
last - adj últim -a, adj darrer -a
last accessed - m darrer accés
last modified - f darrera modificació
last name - m cognom
later - adv més tard, després
launch, to - v tr executar
launching - loc s'està executant
layer - f capa
layout - m format
leak - f pèrdua (veg. memory leak)
leave, to - v tr deixar, v tr col·locar
length - f durada, longitud
let, to - v tr permetre
level - m nivell
lexicon - m diccionari, lèxic
library - f biblioteca
light - adj clar-a
line - f línia
link - m enllaç
linked - adj enllaçat -ada
list - f llista
list box - m quadre de llista
listen, to - v tr escoltar
listen port - m port que rep connexions
listener - m receptor de connexions, receptor de serveis
listfile - m fitxer de llista
Litestep - m  Litestep (nom propi, no es tradueix).
load - f càrrega
load, to - v tr carregar
loading - v tr s'està carregant
local - adj local
local area network - f xarxa d'àrea local (veg. LAN)
located - adj ubicat -ada
location - f ubicació
lock, to - v tr blocar
locking - loc s'està blocant
log, to - v tr registrar
log - m registre (veg. journal)
log file - m fitxer de registre
logged - adj registrat -ada
logging - loc s'està registrant
logging in/on - loc s'està entrant
logging off/out - loc s'està sortint
login , logon - f entrada
login , to; logon, to - v intr entrar
logout, logoff - f sortida
logout, to; logoff, to - v intr sortir
looking - f aparença
looking for - loc s'està cercant
look up, to - v tr cercar
loop 1 - m bucle
loop 2 - m repetició
Lothar - m Lothar (nom propi, no es tradueix)
low - adj baix -a
lower - adj més baix -a
lowest - adv el (la) més baix -a
macro - f macroinstrucció
mail - m correu
mailbox - f bústia
mailer - m administrador de correu
main - adj principal
make sure - v pron assegureu-vos
make, to - v tr crear
malicious - adj maliciós -osa
manage, to - v tr gestionar
management - f gestió
manager - m gestor
Mandrake - f  Mandrake (nom propi, no es tradueix).
mantainer - m responsable del manteniment
map, to - v tr aplicar, v tr mapar, (relacionar o connectar entre si recursos dins una xarxa)
mapping 1- m mapatge
mapping 2 - m cartografia
margin - m marge
mark - f marca
mark, to - v tr marcar
marker - m marcador
match - f coincidència
match, to - v intr coincidir
maximize - v tr maximitzar
maturity - m venciment
medium - adj mig, mitja
memory cache - f memòria cau
memory leak - f pèrdua de memòria
message - m missatge
Messenger - f Missatgeria
metafile - m metafitxer
method - m mètode
migrate, to - v tr i intr migrar
migration - m migració
MIME type - m tipus MIME
minimize (botó) - f mida mínima
minimize, to - v tr minimitzar
minute - m minut (temps)
minutes - f acta, f pl actes, f minuta, f pl minutes
mirror - f rèplica
miscellaneous, misc - adj miscel·lani -ània
misspellings - m pl errors ortogràfics
mode - m mode
modem - m mòdem
modify, to - v tr modificar
module - m mòdul
monitor - m monitor
monitoring - loc en monitorar, loc s'està monitorant
mount point - m punt de muntatge
mount, to - v tr muntar
mounted - adj muntat -ada
mouse - m ratolí
move, to - v tr moure
multipart - adj multipart
named - adj anomenat -ada
navigation toolbar - f barra d'eines de navegació
Navigator - m Navegador
navigator window - f finestra del navegador
Navigator/Communicator - m Navegador/Communicator
need, to - v intr caldre
nested - adj imbricat -ada
Netcaster - m  Netcaster (nom propi, no es tradueix).
netmask (subnet mask) - f màscara de la subxarxa
Netscape 1 - m el Navegador  La versió catalana del navegador de Netscape ha estat realitzada per Softcatalà. Quan es faci referència a aquesta versió es parlarà d'“El Navegador” i no del Netscape Navigator.
Netscape 2 - Softcatalà Els drets de copyright de la versió catalana del navegador de Netscape pertanyen a Softcatalà. Quan, en aquesta versió, es faci referència a l'empresa Netscape, es parlarà de Softcatalà.
netsite - m lloc de la xarxa
network - f xarxa
news - m pl missatges
newsgroup - m grup de discussió, m fòrum
next - adj següent
nice - f prioritat
nickname - m sobrenom
node - m node
nonces - m pl identificadors temporals
none - adj cap
not enough memory - f memòria insuficient
not found - loc no s'ha trobat
note - f nota
notification - f notificació
notify, to - v tr notificar
number - m nombre Habitualment, farem servir aquesta denominació. Només ens referirem al terme número quan volem expressar un element que és designat dins una sèrie o col·lecció.  ex. La cel·la número 8.
obey, to - v tr obeir
object - m objecte
object-oriented programming - f programació orientada a objectes;programació
occurr, to - v pron produir-se
off - adj inactiu -iva
offline - loc fora de línia
offsite links - m pl enllaços externs
off-topic - loc fora de tema
OK - loc d'acord
on - adj actiu-iva
once - f una vegada
online - loc en línia
online help - f ajuda en línia
only - adv només
opacity - f opacitat
open, to - v tr obrir
opening - loc s'està obrint
option - f opció
organization - f organització
original size - f mida original
other address - f una altra adreça
out of memory - loc sense memòria
outgoing - loc de sortida
outgoing mail (SMTP) server - m servidor de correu de sortida (SMTP)
outline - m contorn
output - f sortida
output file - m fitxer de sortida
overflow - m sobreeiximent
overline - m sobreratllat
over-ride, to; override, to - v tr substituir
overwhelming - adj aclaparador -a
overwrite, to - v tr sobreescriure
owner - m propietari
pack, to; compress, to - v tr empaquetar, v tr comprimir
package - m paquet informàtic (veg. packet, software packet)  Conjunt de programes informàtics que es distribueix als usuaris com una unitat.
package dependencies - f dependència de paquets informàtics
packet - m paquet (veg. package, software packet)  Seqüència de dígits binaris, format per dades i senyals de control, que en una xarxa de commutació de paquets es transmet com una unitat.
padding - f separació
page - f pàgina
page break - m salt de pàgina
page composer - m editor de pàgines
pair - f parella
palette - f paleta
pane - f subfinestra
panel - m quadre, m tauler
paper jam - m embús
par - f paritat
paragraph - m paràgraf
parameters - f configuració, m pl paràmetres
parcel - m paquet
parity - f paritat
parse, to - v tr analitzar
partition - f partició
passphrase - f contrasenya
password - f contrasenya
paste, to - v tr enganxar
patch - m pedaç
path - m camí
pathnames - m pl noms de camí
pattern - m patró
pause - f pausa
pause all - loc atura-ho tot
peak - m pic
peer - adj igual
perform, to - v tr realitzar
performing - loc s'està realitzant
peripheral - m perifèric
Personal Address Book - f llibreta d'adreces personal
PGP (Pretty Good Privacy) - m PGP
PGPdisk - m disc del PGP
PGPfreeware - m programari gratuït del PGP
PGPkeys - f pl claus del PGP
PGPtools - f pl eines del PGP
PGPtray - f safata del PGP
pick, to - v tr triar
picker - m capturador
picture - f imatge
ping (Packet Internet Groper), to - v tr fer PING
pipe - m conducte
pirate, to - v tr piratejar
pixel - m píxel
pixelize, to - v tr pixelar, efecte de
pixmap - m mapa de píxels
place - m emplaçament
place, to - v tr situar
PLACEHOLDER - PLACEHOLDER (variable del programa, no es tradueix).
plain - adj senzill -a
plain text - m text
play, to - v tr reproduir
playback - m playback
playlist - f selecció de peces
please - loc si us plau,
plug and play - f integració automàtica
plugin - m connector
plot, to - v tr traçar, v tr dibuixar
plot - f impressió, m traçat, m plànol
plotter - m traçador
plotting - f impressió amb traçador, m traçatge
pointer - f busca, m punter
polling - m sondeig
POP account - m compte POP
pop down - adj desplegable
pop up - adj emergent
pop up, to - v tr mostrar
popup menu - m menú emergent
port - m port
post and reply - loc envia i respon
post reply - loc envia la resposta
post, to - v tr enviar
posting - loc s'està enviant
posting - m missatge per enviar
postmaster - m i f administrador -a de correu
prefer, to - v tr preferir
preferences - f pl preferències
preferred - adj preferit -ida
prepare, to - v tr preparar
preparing - loc s'està preparant
preset, to - v tr predefinir
press, to - v tr prémer
preview - f visualització prèvia, m exemple
preview, to - v tr visualitzar previament
previous - adj anterior
principal m principal (financer)
primary - m primari
print - f impressió
print preview - m exemple d'impressió
print, to - v tr imprimir
priority - f prioritat
privacy f privadesa
process - m procés
profile - m perfil
profile manager - m gestor de perfils
program - m programa
program directory - m directori del programa
programmer - m i f programador -a
progress control - m control de progrés
progress, in - loc en curs
project - m projecte
prompt 1 - f pregunta, sol·licitud
prompt 2 - m indicador
prompt, to 3 - v tr indicar
prompt, to 4 - v tr preguntar, sol·licitar
properties - m pl propietats
protected - adj protegit -ida
provider - m i f proveïdor -a
Proxy (server) - m servidor intermediari
public - adj públic -a
publish destination - f destinació per publicar-ho
publish, to - v tr publicar
publisher - m editor
publishing location - f ubicació de publicacions
pull-down menu - m menú desplegable
purging - loc s'està purgant
put, to - v tr posar
qualified - adj qualificat -ada
query - f consulta
querying server - m servidor de consultes
queue, to - loc enviar a la cua
quick launch bar - f barra d'execució ràpida
quit, to - v intr sortir
quotation - f citació
quote, to - v tr citar
quotes - f pl cometes
radio button - m botó de grup
RAID (Redundant Array of Independent Disks) - sig RAID
raise - m relleu
random - adj aleatori -tòria
random data - f pl dades aleatòries
randomize - v tr generar aleatòriament
range - m abast
RAR - m  RAR (nom propi, no es tradueix).
rate - f velocitat
rating - f valoració
ratio - f ràtio
raw - adj cru
read only - loc només de lectura
read, to - v tr llegir
reading - loc s'està llegint
ready - adj preparat -ada
real - adj autèntic -a
realtime - loc temps real
reboot, to - v tr arrencar de nou
receipt - f confirmació
received - adj rebut -uda
receiving - loc s'està rebent
recent - adj recent, recents
recipient - m destinatari
reconfigured - adj reconfigurat -ada
reconnect, to - v tr tornar a connectar
record - m registre
recover, to - v tr restablir
recovered - adj restablert -a
recovery - m restabliment
recreate, to - v tr tornar a crear
recurse, to (subdirectories) - v tr incloure (els subdirectoris)
recursive - adj recursiu -iva
redemption - f amortització (financer)
redial, to - v tr tornar a marcar
redirect, to - v tr redirigir
redo, to - v tr refer
re-downloading - loc s'està tornant a baixar, loc en tornar a baixar
reduce, to - v tr reduir
reenter, to - v tr tornar a introduir
reestablish, to - v tr restablir
refresh rate - f velocitat de refrescament
refresh view - loc refresca la visualització
refresh, to - v tr refrescar
refuse, to - v tr rebutjar
refused - adj rebutjat -ada
regenerate, to - v tr regenerar
register, to - v pron registrar-se
registration - m registre
registry - m registre
regular 1 - adj habitual
regular 2 - adj regular
regular copy - f versió estàndard
reinitialize, to - v tr reinicialitzar
re-install, to - v tr tornar a instal·lar
rejected - adj rebutjat -ada
related - adj afins (veg. What's Related)
relay - m repetidor (veg. frame relay)
release - m llançament
reload, to - v tr actualitzar, v tr refrescar
remaining - adj restant
remark - m comentari
reminder - m recordatori
remote - adj remot -a
removable - adj extraïble
remove, to 1 - v tr extreure
remove, to 2 - v tr suprimir
rename, to - loc canviar el nom, v tr tornar a anomenar
render, to - v tr representar
rendering - f representació
renew, to - v tr renovar
renice - m canvi de prioritat
re-open, to - v tr tornar a obrir
repeat, to - v tr repetir
replace all - loc reemplaça-ho tot
replace me - loc reemplaça'm
replace, to - v tr reemplaçar
replicating - loc s'està duplicant
replied - adj respost
reply - f resposta
reply all - loc respon a tothom
reply to - loc respon a
reply to everyone - loc respon a tothom
reply to sender - loc respon al remitent
reply, to - v tr respondre
report - m informe
report, to v tr llistar, loc generar un llistat
request - f sol·licitud
require, to - v tr requerir
required - adj necessari -ària
requirement - m requeriment
resample loc refer la mostra
resend, to - v tr reenviar
reset, to - v tr reiniciar
resize, to - v tr redimensionar
resolution - f resolució
resolver - m sistema de resolució
resource - m recurs
respawn, to - v tr tornar a engendrar
response - f resposta
restart - m reinici
restart, to - v tr reiniciar
restore, to - v tr restaurar
resume, to - v tr reprendre
retries - m pl reintents
retrieve, to - v tr recuperar
retrieving - loc s'està recuperant
retry, to - v tr reintentar
return address - f adreça de resposta
reuse, to - v tr reutilitzar
reverse, to - v tr invertir
revocation - f revocació
revoke, to - v tr revocar
revoker - m revocador
rewind, to - v tr rebobinar
rich edit - f edició enriquida
Rich Text - m format de text enriquit (veg. RTF)
rid, to - v tr alliberar, v tr fer desaparèixer
roaming access - m accés itinerant
roaming access server - m servidor d'accés itinerant
root - f arrel
root directory - m directori arrel
root user - m usuari primari (veg. superuser)
round bracket - m parèntesi
router - m encaminador
row - f fila
RTF - m, sigla RTF (veg. Rich Text)
run - f execució
run level - m nivell d'execució
run, to - v tr executar
run-time - m temps d'execució
run-time error - m error d'execució
salvage m salvament (financer), f recuperació (xarxes)
safe - adj segur -a
sample - f mostra
save as - loc anomena i desa
save, to - v tr desar
saving - loc s'està desant
scale, to - v tr canviar d'escala
scanner - m escàner
scanning - loc s'està escanejant
schedule - f planificació
schedule - m programa, f agenda
scheduler - m dietari, m planificador de tasques
scheduling - f planificació, f planificació de tasques
schema - m esquema
scheme - f combinació
screen - f pantalla
screensaver - m estalvi de pantalla
script - f seqüència
script file - m fitxer de seqüència
scroll, to - v tr desplaçar
search, to - v tr cercar
searching - loc s'està cercant
sec. - abrev. seg. sbl. s
second - m segon (veg. sec.)
sector - m sector
secure - adj segur -a
Secure Socket Layer (SSL) - m filtre de seguretat (SSL)
secure, to - v tr assegurar
secure-HTTP - m HTTP segur
securely - adv de manera segura
security 1- f seguretat
security 2 - m títol (financer)
security info - f informació sobre seguretat
seek - f cerca
seek bar - f barra de cerques
seek, to - v tr cercar
select all - loc selecciona-ho tot
select, to - v tr seleccionar
selfextracting - adj autoextraïble
send again - loc torna-ho a enviar
send immediately - loc envia-ho immediatament
send later - loc envia-ho més tard
send now - loc envia-ho ara
send page - loc envia la pàgina
send, to - v tr enviar
sender - m i f remitent
sending - loc s'està enviant
sent - loc s'ha enviat
serial number - m número de sèrie
server - m servidor
server farm - m centre de servidors
servername - m nom de servidor
set, to - v tr definir, v tr especificar  (verb de múltiples significats en funció del context).
setting up - loc s'està configurant
settings - m pl paràmetres
settlement - f liquidació (financer)
setup 1 - f configuració
setup 2 - f instal·lació, m programa d'instal·lació
shared - adj compartit -ida
shareware - m programari de prova
sharing - loc s'està compartint, loc en compartir
sharpen, to - v tr aguditzar (una imatge)
shell - m intèrpret d'ordres
shortcut - f drecera
show, to - v tr mostrar
shrink, to - v tr encongir
shuffle - f mescla
shutdown - f aturada
sidebar - f barra lateral
signature - f signatura
signed - adj signat -ada
signer - m i f signant
signing key - f clau de signatura
since - des de + nom
since - des que + verb
site - m lloc
site manager - m gestor de llocs
size - f mida, f ocupació, f dimensió
skin - f aparença
skip, to - v tr ometre
skipped - f pl omeses
slash - f barra inversa
slide - f diapositiva
slideshow - f presentació amb diapositives, f projecció de diapositives
slot - f ranura
slower - adj més lent -a
slowest - adj el/la més lent/a
smart - adj intel·ligent
smooth - adj suau
snap, to - v tr desplaçar
snapshot - f instantània
socket - m sòcol
socket number - m número de sòcol
software - m programari, m programa, m pl programes
software packet - m paquet informàtic (veg. package, packet)
sort ascending, to - v tr ordena en sentit ascendent
sort by, to - loc ordena per
sort descending, to - v tr ordena en sentit descendent
sort, to - v tr ordenar
sorting- loc s'està ordenant
source 1 - f font
source 2 - m origen
space bar - f espaiador, barra espaiadora
spacing - m espaiat
spawn, to - v tr engendrar
spawning, to - loc s'està engendrant
specify, to - v tr especificar
speed - f velocitat
spell checking - f verificació de l'ortografia
spelling - f ortografia
splash screen - f pantalla flaix
split - f divisió
split, to - v tr dividir
sponsor - m, f patrocinador -a
spool (simultaneous peripheral operations on line) - f gestió de cues
spread, to - v tr escampar
spreadsheet - m full de càlcul
SSL (Secure Socket Layer) - m, sigla SSL (filtre de seguretat)
stack - f pila
start menu - m menú d'inici
start, to - v tr iniciar
starting - loc s'està iniciant
starting page - f pàgina inicial
startup - f engegada, f inicialització
startup, to - v tr engegar, v tr inicialitzar
static text control - m control de text estàtic
stationery - m material de papereria, m disseny de fons
status - m estat
status bar - f barra d'estat
step - m pas
stop, to - v tr aturar
store, to - v tr emmagatzemar
stretch, to - v tr ampliar
strikethrought - m barrat
string - f cadena
stripchart 1 - m diagrama de tira, diagrama lineal continu
stripchart 2 - m gràfic multilineal
structure - f estructura
style - m estil
styled text - m text amb estil
subdirectory - m subdirectori
subfolder - f subcarpeta
subject - m assumpte
submask - f submàscara
submission - f tramesa
submit, to - v tr trametre
subnet - f subxarxa
subscribe, to - v pron subscriure's
subscript - m subíndex
succeed, to - v tr reeixir, v pron completar-se amb èxit
successfully - loc amb èxit
suggest, to - v tr suggerir
suggestion - m suggeriment
suite - m joc d'eines, m conjunt de programes, f selecció de productes, m paquet de...
superscript - m superíndex
superuser - m superusuari (veg. root user)
support, to - v tr permetre (l'ús)
suspicious - adj sospitós -osa
swap - m intercanvi
swap, to - v tr intercanviar
switch - m commutador
switch, to - v tr commutar
symbolic link - m enllaç simbòlic
synchronize, to - v tr sincronitzar
system call - f crida del sistema
system tray - f safata del sistema
tab 1 - f pestanya
tab 2 - f tabulació
tab control - m control de pestanya
table - f taula
table of contents - f taula de continguts
tag - m marcador
talk - m diàleg
target - m objectiu
task list - f llista de tasques
taskbar - f barra de tasques
template - f plantilla
temporary - adj temporal
test - f prova
text - m text
thread 1 - f fil (de discussió)
thread 2 - m fil
threshold - m llindar
throughput - f velocitat de transferència de dades
thumbnail 1 - m contacte fotogràfic
thumbnail 2 f miniatura
tile - m mosaic
time 1- f hora
time 2- m temps
timeout - m temps d'espera, m temps excedit
timestamp - f marca horària
timezone - m fus horari
tip - m consell
title - m títol
toggle, to - v tr commutar
token - m testimoni
tool - f eina
toolbar - f barra d'eines
toolkit - m joc d'eines
tooltip - m rètol indicador de funció
top 1 - adj superior
top 2 - davant (veg. always on top)
topic - m tema (veg. help topics)
track 1 - f peça Quan fa referència a una peça musical.
track 2 - f pista
track, to 3 - loc fer el seguiment
transfer - f transferència
transfer, to - v tr transferir
transferring - loc s'està transferint
trash - f paperera
tray - f safata
tree - m arbre
tree control - m control d'arbre
treasury bill f lletra del tresor
trial - f avaluació
trigger - m activador
troubleshooting - f resolució de problemes
trust - f confiança
trust, to - v intr confiar
trusted - adj fiable
try - f prova
try again - loc torna-ho a provar, loc torneu-ho a provar
try, to - v tr provar
turn off, to 1 - v tr apagar
turn off, to 2 - v tr desactivar
turn on, to 1 - v tr activar
turn on, to 2 - v tr engegar
type - m tipus
type, to - v intr teclejar
typeface - f tipografia
unable to - loc no s'ha pogut, loc no ha pogut
unavailable - loc no està disponible
uncheck, to - v tr desactivar (un quadre de verificació)
underline - m subratllat
underscore - m caràcter de subratllat
undo, to - v tr desfer
undock, to - v tr desamarrar
unencrypted - loc sense xifrar
unexpected - adj inesperat -ada
unflag, to - loc treure el senyal
unformatted - loc sense format
uniform resource locator (URL) - m localitzador uniforme de recursos (URL)
uninstall, to - v tr desinstal·lar
unknown - adj desconegut -uda
unmount, to - v tr desmuntar
unmounted - adj desmuntat -ada
unnamed - loc sense nom
unpacked - adj desempaquetat -ada
UNRAR - m  UNRAR (nom propi, no es tradueix).
unreachable - loc no es pot abastar, loc no es pot accedir a
unread - loc per llegir
unrecognized - adj no reconegut -uda
unregistered - adj no registrat -ada
unrequested - adj no sol·licitat -ada
unscramble, to - v tr descodificar
unselect, to - loc treure la selecció
unsendable - loc impossible d'enviar, loc no es pot enviar
unsent - loc per enviar
unsent messages - m pl missatges per enviar
unspecified - loc sense especificar, adj no especificat -ada
unsubscribe, to - loc cancel·lar la subscripció
unsupported - adj no implementat -ada
untitled - loc sense títol
untrusted - adj no (és) fiable
unverified - loc sense verificar
unvisited - adj no visitat -ada
update, to - v tr actualitzar
updating - loc s'està actualitzant
upgrade, to - v tr actualitzar
upload - f càrrega
upload, to - v tr penjar
uppercase - f majúscula
URL - m, sigla URL
usage - f sintaxi
use, to - v tr utilitzar, v tr emprar, v tr fer servir
user - m, f usuari -ària
user ID - m identificador d'usuari
user profile - m perfil d'usuari
username - m nom d'usuari
validate, to - v tr validar
validity - f validesa
value - m valor
variable - f variable
vendor - m proveïdor
verbatim copy - f còpia literal
verbosely - adj detalladament
verify, to - v tr verificar
version - f versió
video - m vídeo
view, to - v tr visualitzar
view - f visualització
viewer - m visualitzador
viewing - loc s'està visualitzant
violation - f violació
wait, to - v intr esperar
warn me - loc avisa'm
warning - m advertiment, m avís
watch, to - v tr mirar
web 1 - f web Referit a la pàgina.
web 2 - m web Referit al sistema.
web page - f pàgina web
web site - m lloc web
What's New? - f pl novetats
What's Related - m pl llocs afins
whois - m  whois (nom propi, no es tradueix).
whole word - loc paraula completa
widget - m giny
width - f amplada
wildcard - m comodí
window - f finestra
window manager - m gestor de finestres
WinRAR - m  WinRAR (nom propi, no es tradueix).
wipe, to - v tr esborrar
wiz, wizard - m auxiliar
would you like to... - loc voleu...
word processor - m processador de textos
workplace - m lloc de treball
wrap, to - v tr ajustar
write, to - v tr escriure
write-only - loc només d'escriptura
writing 1 - f escriptura
writing 2 - loc s'està escrivint
wrong - adj erroni -ònia
workdays - m pl dies feiners
yield - m rendiment (financer)
You are - loc esteu
You are about to - loc esteu a punt de...
You can - loc podeu...
You cannot - loc no podeu...
You did not - loc no heu de...
You do not have - loc no teniu...
You do not have to - loc No cal..., No heu de...
You have - loc teniu
You have not specified - loc no heu especificat...
You have started to - loc heu començat a...
You may only - loc només podeu...
You must - loc heu de...
You need - loc necessiteu...
You should - loc hauríeu de...
Your - el vostre / la vostra
ZIP - m  ZIP (nom propi, no es tradueix).
zoom in - v tr apropar
zoom out - v tr allunyar
 

5. Annex - Les tecles de l'ordinador

ANNEX - Les tecles de l'ordinador
ABREVIACIÓ ANGLÈS CATALÀ
Alt alt
alt key
alternate key
tecla d'alternativa
Alt Gr alt gr
alt graphic key
tecla d'alternativa gràfica
Av Pàg Page Down
page down key
Pg Dn
tecla d’avançar pàgina
Bloq Maj caps lock
caps lock key
shift lock key
tecla de fixació de majúscules
Bloq Núm num lock
numeric keyboard lock key
numeric lock key
tecla de fixació de teclat numèric
Control control key
Ctrl
tecla de control
Esc Esc
escape key
tecla d’escapada
Fin End
end key
tecla de final
Impr Pant print screen
print screen key
prt scr
tecla d’impressió de pantalla
Inici home
home key
tecla d’inici
Inser insert
insert key
tecla d’inserció
Maj shift
shift key
tecla de majúscules
Pausa/Interr break key
pause break
pause break key
tecla de pausa/interrupció
Re Pàg Page Up
page up key
Pg Up
tecla de retrocedir pàgina
Retorn carriage return key
enter key
intro
intro key
return key
tecla de retorn
Retrocés backspace key
backspace
tecla de retrocés
Supr Del
delete key
erase key
tecla de supressió
Tab tabulator key
Tab
tecla de tabulació
* asterisk key tecla d’asterisc
/ slash key
forward slash key
tecla de barra inversa
  character key tecla de caràcter
¬ ­ ® ¯ arrow key tecla de cursor
F1... F12 function key tecla de funció
Ý shift key tecla de majúscules
- minus key tecla de menys
+ plus key tecla de més
ÿ Windows key tecla de Windows

 
 
© Softcatalà, 1998-2002
http://www.softcatala.org